Úvod Vše o nákupu Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. GEROtop spol. s r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá GEROtop spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

1. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

GEROtop spol. s r.o., IČO: 27277160
Kateřinská 589, PSČ: 463 03 Stráž nad Nisou - Liberec 
e-mail: info@gerotop.cz 
tel: +420 485 148 723
Na výše uvedených kontaktech je možno uplatnit veškerá Vaše níže popsaná práva.


2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS UCHOVÁVÁME?


Uchováváme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme pro plnění smluv, které s námi uzavíráte, tzn. jméno, příjmení, případně adresu a kontaktní údaje. Taktéž uchováváme Vaše údaje nutné k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, a to z toho důvodu, abyste se mohli do Vašeho uživatelského účtu přihlašovat.


3. K ČEMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?


Vaše identifikační a adresní údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně uzavřít a následně též plnit naše povinnosti ze smluv, které s námi uzavíráte, případně vyřídit Vaše objednávky. Pokud nám neposkytnete takové osobní údaje, nebudeme toho schopni.
Pokud budete mít zájem a dáte nám k tomu souhlas, můžeme Vám na email posílat informace o našich novinkách a akcích.


4. KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁME?


Vaše osobní údaje předáváme osobám doručujícím zboží, aby Vám mohli zboží řádně doručit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží. Pokud budeme potřebovat předat Vaše osobní údaje jiné osobě, musíme Vás nejdříve požádat o souhlas. Bez Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.

Webové stránky jsou napojeny na aplikaci třetí strany (Google Analytics), která dále zpracovává data ke svému účelu. Více informací...

Jak využíváme Cookies


Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.


5. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?


Informace o Vašem nákupu, tedy objednávky a uzavřené smlouvy, případně Vaše údaje, které jste nám sdělili pro účely řádného plnění smlouvy, uchováváme po dobu 5 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti. 
Dále uchováváme dokumenty, v nichž jsou Vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (Např.: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.). Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.


V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním emailu na adresu: info@gerotop.cz . 

Osobní údaje, které o Vás evidujeme v souvislosti s Vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte. Pokud jej nevyužíváte déle než rok, budou tyto Vaše osobní údaje smazány.


6. Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  1. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.
  2. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
  3. Víceúrovňový firewall.
  4. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.
  5. Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.
  6. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.
  7. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

7.  Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?


Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), může vám být zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce soukromí naleznete přehled osobních dat, které o vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme.
Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme vaše osobní údaje. Zde máte možnost řídit souhlasy s používáním vašich osobních dat a je zde možnost, také odvolat souhlasy nebo celý váš účet a vaše osobní údaje smazat.

8.  Obecná ustanovení


1. Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
2. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
5. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,
6. Požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav
7. Požádá-li kupující o informacích ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.
8. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.
9. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)