Nemrznoucí směs do ostřikovačů NANOfrost 3 L

Novinka

Nemrznoucí směs do ostřikovačů NANOfrost 3 L

Nemrznoucí, parfémovaná kapalina do ostřikovačů skel a reflektorů, mísitelná se všemi kapalinami na lihové bázi, biologicky snadno odbouratelná. Nenarušuje pryžové ani lakované části automobilů, je šetrná k polykarbonátovým světlometům (certifikováno). V neředěném stavu působí do -20°C. Obsahuje nanočástice pro dokonalé odstranění nečistot bez mastného efektu. Neobsahuje methanol. 
Cena bez DPH 89,00 Kč
Cena s DPH 107,69 Kč
 balení
Dostupnost Skladem
Kód produktu 01.0047

Základní specifikace Nemrznoucí směs do ostřikovačů NANOfrost 3 L funkce:

VAROVÁNÍ H22L Hořlavá kapalina a páry (Flam. Liq. 3)
Bezpečnostní opatření: P101 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210
Chraňte přede teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.
Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P301 + P315 + PŘI
POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P403 + P235
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
Obsahuje etanol EINECS 200-578-6, etylenglykol EINECS 200-473-3.
Pokyny pro první pomoc: Při styku s kůží: Postižené místo omýt vodou
a mýdlem, ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí: Oči
důkladně vyplachovat min. 15 minut velkým množství vody, zajistit
lékařské ošetření.
Skladovací upozornění: Při všech manipulacích, skladování a dopravě
musí být zajištěny požadavky na hořlavé kapaliny podle ČSN 65 0201.

Ke stažení